KULJETUS­PALVELUT JARI RAJALA OY:N TIETOSUOJA­SELOSTE

Lataa tietosuojaselosteemme

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten Kuljetuspalvelut Jari Rajala Oy (jäljempänä ”JR Kuljetus”) käsittelee palveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin JR Kuljetuksen liiketoimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin ja muihin tämän tarjoamiin palveluihin.

JR Kuljetuksen verkkosivustot sekä muut palvelut saattavat lisäksi aika ajoin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin. Näihin kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan JR Kuljetuksen tekemästä henkilötietojen käsittelystä silloin, kun JR Kuljetus toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelemme aina henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin tarpeellista esimerkiksi palveluidemme toimittamiseksi ja aina soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Antamalla meille henkilötietosi ilmaiset lukeneesi ja olevasi tietoinen tämän tietosuojaselosteen mukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista menettelytavoista ja ehdoista. Mikäli et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelyn periaatteita, älä luovuta meille henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä

Ellei toisin ole erikseen todettu, tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii:

Kuljetuspalvelut Jari Rajala Oy
Y-tunnus: 3289484-6
Osoite: Timpurinkuja 9, 06150 Porvoo
Puhelin: +358 40 596 3257
Sähköposti: 

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Jari Rajala
Toimitusjohtaja

Kuljetuspalvelut Jari Rajala Oy
Timpurinkuja 9
06150 Porvoo
FINLAND

Puhelin: +358 40 596 3257
Email: 

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

JR Kuljetus käsittelee henkilötietoja seuraavissa alla listatuissa tarkoituksissa.

Asiakkuussuhteet

JR Kuljetus käsittelee keräämiään henkilötietoja ensisijaisesti niiden JR Kuljetuksen palveluiden toimittamiseksi ja tuottamiseksi, jotka henkilö on tilannut tai joita käyttämään henkilö on rekisteröitynyt. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Käsittelyn oikeusperuste

JR Kuljetus käsittelee henkilötietojasi nojaten eri oikeusperusteeseen riippuen siitä, toimiiko JR Kuljetus käsittelemiesi henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä vai käsittelijänä. JR Kuljetuksen toimiessa itse rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittely perustuu joko rekisteröidyn JR Kuljetuksen kanssa palveluiden tilauksesta tekemän sopimuksen toteuttamiseen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen. JR Kuljetuksen toimiessa käsittelijänä rekisterinpitäjänä toimivalle asiakasyritykselleen JR Kuljetuksen henkilötietojesi käsittely perustuu JR Kuljetuksen ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen palveluiden tilaamisesta.

Henkilötietojen antaminen JR Kuljetukselle ei pääsääntöisesti ole sopimuksen tai palveluiden toimittamisen ehto. Mikäli näin kuitenkin on, eikä JR Kuljetus voi esim. toteuttaa tilaamiasi palveluita ilman henkilötietojasi, on näiden tietojen antaminen merkitty erikseen pakolliseksi. Tällaisten pakollisiksi merkittyjen tietojen antamatta jättäminen voi estää JR Kuljetusta toimittamasta tilaamiasi palveluita tai huomattavasti rajoittaa niiden toimittamista.

Käsiteltävät henkilötiedot

JR Kuljetus voi käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja asiakkuudenhoitotarkoituksissa:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Y-tunnus

Lisäksi JR Kuljetus voi asiakkuussuhteiden hoitamisen yhteydessä käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

  • asiakasnumero
  • y-tunnus
  • laskutustiedot
  • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä, joille rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiselle. Tällaisia kolmansia tahoja, joilta JR Kuljetus saattaa kerätä rekisteröityjen tietoja, voivat olla esimerkiksi erilaiset luottotietoja tai osoitetietoja tarjoavat yritykset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

JR Kuljetus luovuttaa henkilötietoja ainoastaan niissä tapauksissa ja siinä laajuudessa, kuin mitä on tarpeen palveluiden toimittamiseksi. JR Kuljetus noudattaa aina asianmukaisia suojaustoimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen suojan luovutusten yhteydessä.

JR Kuljetus voi aika ajoin joutua luovuttamaan käsittelemiään henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille tällaisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme uudelleen, käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille tai mahdollisille ostajille ja näiden neuvonantajille.

Tietoja voidaan luovuttaa JR Kuljetuksen valikoimille yhteistyökumppaneille sekä palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällaisissa tilanteissa JR Kuljetus huolehtii aina siitä, että sen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat ovat sopimuksin sidottuja noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa, ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan JR Kuljetuksen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen suojaus

Käytämme tarpeellisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Henkilötietojen säilytysaika

JR Kuljetus säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

JR Kuljetus huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. JR Kuljetus oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että JR Kuljetus rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

JR Kuljetus kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen ja muutoksentekopäivämäärän tällä sivustolla. Tästä johtuen suosittelemme, että käyttäjämme tarkistavat ajantasaisen tietosuojaselosteen säännöllisesti sivustoltamme.

Jos teemme ilmoituksemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.1.2020

YHTEYDENOTOT

Jos mielessäsi on tietosuojasuojaselostettamme koskevia kommentteja tai kysymyksiä tai jos olet huolissasi yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä tai epäilet, että yksityisyyden suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen . Voit myös lähestyä kirjeitse osoitteeseen Kuljetuspalvelut Jari Rajala Oy, Timpurinkuja 9, 06150 Porvoo

Käsittelemme pyyntösi luottamuksellisesti ja edustajamme ottaa tarvittaessa yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme käsittelemään kommentit ajallaan ja niiden vaatimalla tavalla.

Muuta evästeasetuksiasi